Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

NSF/ANSI 40 - 2005

NSF/ANSI 40 - 2005

Vďaka kooperácii medzi PIA a NSF, testy podľa NSF/ANSI testovacích noriem 40 a 245 je možné vykonať aj v Európe v testovacom objekte PIA v Aachene.

Štandard NSF/ANSI 40 špecifikuje minimálne požiadavky na materiál, dizajn, konštrukciu a testovacie postupy, ktoré výrobca malých / domových čistiarní odpadových vôd musí spĺňať na to, aby mohol získať licenciu (trieda 1 alebo trieda 2) pre severoamerický trh.

Norma sa vzťahuje na systémy, ktoré majú kapacitu s 1514 l/deň (400 gal/deň) a 5678 l/deň (1500 gal/deň).

Predtým než je čistiareň testovaná, prebehne inštitútom PIA vizuálna kontrola materiálu a 24-hodinový test infiltrácie a odporu presakovania vody. Po počiatočnej fáze trvajúcej 3 týždne začína samotná skúška ktorá trvá po dobu 26 po sebe nasledujúcich týždňov. Počas testovania sa vzorky odoberajú 116 dní. Skúška zahŕňa nasledovné scenáre:

 

16 týždňov

návrhové zaťaženie (5 vzoriek / týždeň)

7,5 týždňov (52 dní)

4 scenáre stresového zaťaženia

(oddelené 7 dňami návrhového zaťaženia):

            3 čistiace dni počas 5 dní

            scenár stres pracujúceho rodiča, tiež 5 dní

            výpadok elektrického prúdu po dobu 48 hodín (napájanie tiež 0% po dobu 48 hodín)

            scenár dovolenka počas 10 dní, vrátane 8 po sebe idúcich dní s 0% napájaním

2,5 týždňov (18 dní)

návrhové zaťaženie (5 vzoriek / týždeň)

 

V prípade otázok týkajúcich sa NSF skúšok, obráťte sa prosím: e.lance [at] pia-gmbh.com.